2013-09-04
Oleh - Unknown

Macam-Macam Zakat Dalam Islam

Macam-Macam Zakat Dalam Islam
Advertisement:

Mengenal Macam-Macam Zakat Dalam Islam

Oleh : Christanty Putri Arty

Mengenal macam-macam zakat dalam Islam menjadi tambahan pengetahuan yang baik untuk membantu sesama muslim yang hidup serba kekurangan. Apalagi jika dilakukan pada waktu yang tepat dan momen yang berharga tentunya. Marilah mengkaji ulang tentang macam-macam zakat yang sudah menjadi tanggungjawab serta kewajiban umat muslim dalam menyempurnakan ibadahnya pula.

zakat , jenis jenis zakat , macam-macam zakat , orang yang berhak menerima zakat

Definisi dari kata zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada kaum yang memang berhak menerima bantuan harta tersebut (seperti fakir miskin, anak yatim dan terlantar) menurut ketetapan yang diatur oleh hukum syariah. Sebagai salah satu dari rukun Islam yang menjadi unsur utama dalam menegakkan syariat Islam. Sehingga hukum pemberian zakat ini adalah wajin bagi seluruh umat Islam yang sudah memenuhi syarat yang diwajibkan. Dikatakan pula hal zakat masuk dalam kategori ibadah lainnya seperti puasa, sholat, naik haji yang sudah diatur secara terperinci menurut ajaran Alquran dan sunnah. Sehingga zakat bisa diartikan sebagai amal sosial kemasyarakatan dan kemanusian yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan umat manusia dimanapun.

Adapun zakat dibedakan menjadi dua macam, yakni :
Zakat fitrah
Merupakan zakat yang harus ditunaikan umat Islam sebelum hari Idul Fitri di bulan Ramadhan. Ketentuan zakat fitrah ini adalah 2.5 kg makanan pokok seperti beras.

Zakat maal (harta)
Zakat mal bisa terdiri atas beragam usaha seperti zakat hasil pertanian,perniagaan, hasil ternak, pertambangan, hasil laut, penemuan barang berharga seperti emas dan perak. Setiap jenis benda sudah mempunyai standar perhitungan.

Mari mendalami apa yang tercangkup dalam zakat maal :
Zakat barang emas dan perak
Zakat yang bisa diwajibkan atas kedua harta benda tersebut, baik berupa kepingan, ataupun mata uang. Ketika dimiliki barang-barang tersebut sudah mencapai nishab dan satu tahun kepemilikannya, serta tidak adanya beban hutang lagi terhadap pemilik sebagai pemenuh kebutuhan primer.

Zakat perniagaan
Zakat ini termasuk dalam harta apa saja yang memang dikondisikan untuk di perdagangkan, jadi bukan merupakan harta yang dipakai sendiri secara tetap.

Zakat hasil tanaman dan buah-buahan
Zakat tanaman dan buah-buahan terjadi hanya pada beberapa tanaman ataupun buah-buahan yang disebutkan dalam syariat semisal biji-bijian, gandum, padi, anggur, kurma.

Zakat Ternak
Zakat dari ternak bisa meliputi hewan sapi, unta, kambing, sapi ataupun kerbau. Zakat ini memiliki syarat untuk bisa diamalkan dengan baik seperti : hewan sudah sampai satu nishab, periode setahun, danmerupakan hewan yang digembalakan yakni memakan rumput.

Aturan untuk 8 golongan orang yang berhak menerima zakat menurut ketentuan serta kaidah Islam adalah :

 • Orang fakir dan miskin : orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
 • Orang mualaf : orang yang baru saja masuk dan mempelajari keyakinan Islam
 • Orang Amil : orang yang mengurusi tentang zakat
 • Orang Fisabililah : orang yang berani membela kebenaran di jalan Allah (Islam)
 • Hamba sahaya : orang yang berpandangan hidu merdeka
 • Gharimin : orang yang mencari hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara halal.
 • Ibnus Sabil : orang yang mengalami musibah di tengah perjalan

Seperti uraian tentang jenis-jenis zakat diatas, dengan memenuhi kewajiban umat muslim di dunia untuk membayar zakat ternyata mendapat hikmah berlimpah sebagaimana berikut:

 1. Bisa menghilangkan sikap atau perilaku buruk
 2. Mempererat tali persaudaaan/silahturahmi antara yang berada dan yang kurang mampu
 3. Sarana pembersih untuk harta benda serta menjauhkan sikap dari tamak dan kikir
 4. Menunjukkan dukungan moril terhadap orang mualaf
 5. Pengembangan potensi umat Islam
 6. Mengangkat pendapatan Negara untuk proyek-proyek penting dan berguna bagi umat
 7. Sebagai ungkapan syukur dan nikmat kepada Tuhan SWT

Demikian informasi mengenai macam-macam zakat dalam Islam, yang perlu dipahami dan dikaji lebih baik umat muslim sedunia. Bagaimana urusan membayar ketentuan zakat beserta hikmah yang diperoleh dalam jenis-jenis zakat. Semoga bisa memberikan manfaat dan keberkahan pula bagi siapa saja yang membaca.
Advertisement:
Judul : Macam-Macam Zakat Dalam Islam Deskripsi : Admin : Terbit Rating : 5 stars

 • Lifestyle